www.banpakchong.ac.th


Banpakchong Kurusamakee 1 school.
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4ระบบสมัครนักเรียนออนไลน์
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1)
ปีการศึกษา 2563

คลิกเพื่อสมัครเรียน

1.สแกน QR Code หรือ คลิกที่ปุ่ม "คลิกเพื่อสมัคร"
2.กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน
3.ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลการสมัคร
4.ตรวจสอบรายชื่อในตาราง
5.เตรียมเอกสารหลักฐาน
6.เปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
7.ส่งเอกสารที่งานทะเบียน - รายงานตัว
ตารางเรียนออนไลน์ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1)
ช่วงชั้นอนุบาล - ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3

ช่วงชั้นอนุบาล
ช่วงชั้นที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

ช่วงชั้นที่ 1
ช่วงชั้นที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

ช่วงชั้นที่ 2
ช่วงชั้นที่ 3 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

ช่วงชั้นที่ 3
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1)
มีความพร้อมในการจัดการศึกษาออนไลน์ทุกรูปแบบ

BPC Online Learning and Facility Center
นายอำนวย จงนบกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1)
สารจากผู้อำนวยการถึงผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1)

แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการด้านวิชาการ
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19

จากกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ไม่คลี่คลาย โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ได้สนองนโยบายเร่งด่วนจากกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่องการเปิดรับนักเรียน การเปิดเรียน และ การทำการเรียนการสอน โดยการปรับเปลี่ยนเวลาและวิธีการเพื่อให้สอดคล้องต่อสถานการณ์ในการรับนักเรียนใหม่ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ได้เปิดรับนักเรียน ด้วยวิธีออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ผู้ปกครองนักเรียนสามารถสมัครและกรอกเอกสารออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2zD871b และ กำหนดวันเปิดเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2563
Facilities Center

ระบบแจ้งผลการเรียน

โปรแกรมวัดผลออนไลน์

หนังสือเวียนออนไลน์

ระบบติดตามนักเรียน

ระบบรับเรื่องร้องเรียน

โปรแกรมส่งใบลาสำหรับนักเรียน

ระบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา

ระบบลงทะเบียนเรียน

แอพพลิเคชั่นนักเรียน

เว็บไซต์คุณครู

โปรแกรมจำลองการสอบ O-Net

โปรแกรมจำลองการสอน NT
ตารางเรียนออนไลน์ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1)
ช่วงชั้นอนุบาล - ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3

ช่วงชั้นอนุบาล
ช่วงชั้นที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

ช่วงชั้นที่ 1
ช่วงชั้นที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

ช่วงชั้นที่ 2
ช่วงชั้นที่ 3 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

ช่วงชั้นที่ 3
เว็บไซต์คุณครูโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1)

คุณครูภัทรา โล่ห์สุวรรณ

คุณครูสุนิสา งิมขุนทด

คุณครูพัฒนียา พงษ์ศิริศักดิ์

คุณครูอุ่นจิต คุ้มสวัสดิ์
คุณครูพรทิพย์ สุวรรณบุตร
คุณครูพินชญา ดีขำ
คุณครูทอภัค ด่านกระโทก
คุณครูณัฐพล เลือดขุนทด

คุณครูจันจิรา วุฒิสาร

คุณครูสมควร ขุมทรัพย์

คุณครูพัชรี เกตุผาสุข

คุณครูมณเฑียร รื่นวิชา

คุณครูจตุชัย นันทวิชิต

คุณครูพริ้มเพรา ทิพย์บรรจง

คุณครูฌานุตม์ อินทสุวรรณ

คุณครูณัชนภัสร์ ทองดาดาด

คุณครูดวงฤดี โพธิสาร

คุณครูนิตยา ฤทธิจรูญ

คุณครูพัฒน์กมล ธนศิริไพศาล

คุณครูนิชาภา ปรีดาชัชวาล

คุณครูสุวรรณา รังสิมาการ

คุณครูฆนาพงษ์ วงศ์ษา

คุณครูจอมใจ ทองคำขาว

คุณครูนภลักษณ์ โทชนบท

คุณครูพรรณิภา พินไธสง

คุณครูวิเชียร แสนโคตร

คุณครูอัจจิมา สุพรม

คุณครูอมรวรรณ ขอสูงเนิน

คุณครูพิกุล แสงหิรัญ

คุณครูวิไลวรรณ จิตรติพรสรรค์

ครูนพรรษมล ธรรมเกษร

ครูปลายทอง อภัยนอก

ครูวรัทยา สิทธิกลม

ครูชนัญญา เนตรพล

ครูลาวัลย์ พันธุวงศ์
Facebook Page - โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1) - เป็นทางการ
วีดิโอบันทึกอบรมปฏิบัติการ การใช้ Google Classroom ระบบ IT โรงเรียน เพื่อการเรียนการสอน

Personalization Included
More information

● กระทรวงศึกษาธิการ
● สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
● สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4
How to Find us

● Google Engine
● Virtual Classroom Platform
● BPC Education Center
Social Media

● Twitter
● Facebook
● Other
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 044-311821 อีเมล์: info@banpakchong.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Ⓒ RocketCake Resposive WebEditor 3.2 , Ambiera Soft - พัฒนาระบบโดย:: นายฌานุตม์ อินทสุวรรณ BPC ICT Admin สพป.นครราชสีมา เขต 4, 2563.