Banpakchong Kurusamakee 1 school.
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4เว็บไซต์คุณครูโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1)

คุณครูภัทรา โล่ห์สุวรรณ

คุณครูสุนิสา งิมขุนทด

คุณครูพัฒนียา พงษ์ศิริศักดิ์

คุณครูอุ่นจิต คุ้มสวัสดิ์
คุณครูพรทิพย์ สุวรรณบุตร
คุณครูพินชญา ดีขำ
คุณครูทอภัค ด่านกระโทก
คุณครูณัฐพล เลือดขุนทด

คุณครูจันจิรา วุฒิสาร

คุณครูสมควร ขุมทรัพย์

คุณครูพัชรี เกตุผาสุข

คุณครูมณเฑียร รื่นวิชา

คุณครูจตุชัย นันทวิชิต

คุณครูพริ้มเพรา ทิพย์บรรจง

คุณครูฌานุตม์ อินทสุวรรณ

คุณครูณัชนภัสร์ ทองดาดาด

คุณครูดวงฤดี โพธิสาร

คุณครูนิตยา ฤทธิจรูญ

คุณครูพัฒน์กมล ธนศิริไพศาล

คุณครูนิชาภา ปรีดาชัชวาล

คุณครูสุวรรณา รังสิมาการ

คุณครูฆนาพงษ์ วงศ์ษา

คุณครูจอมใจ ทองคำขาว

คุณครูนภลักษณ์ โทชนบท

คุณครูพรรณิภา พินไธสง

คุณครูวิเชียร แสนโคตร

คุณครูอัจจิมา สุพรม

คุณครูอมรวรรณ ขอสูงเนิน

คุณครูพิกุล แสงหิรัญ

คุณครูวิไลวรรณ จิตรติพรสรรค์

ครูนพรรษมล ธรรมเกษร

ครูปลายทอง อภัยนอก

ครูวรัทยา สิทธิกลม

ครูชนัญญา เนตรพล

ครูลาวัลย์ พันธุวงศ์
Personalization Included
More information

● กระทรวงศึกษาธิการ
● สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
● สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4
How to Find us

● Google Engine
● Virtual Classroom Platform
● BPC Education Center
Social Media

● Twitter
● Facebook
● Other
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 044-311821 อีเมล์: info@banpakchong.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Ⓒ RocketCake Responsive WebEditor 3.2 , Ambiera Soft - พัฒนาระบบโดย:: นายฌานุตม์ อินทสุวรรณ BPC ICT Admin สพป.นครราชสีมา เขต 4, 2563.